Allmänna villkor

PRAG AIRPORT TRANSFERS, sro

Dessa är villkoren för PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro,
med registrerat kontor på Velvarská 1701/25, Prag 6, Postnummer: 160 00, företagsregistreringsnummer 27593622 .

En kund som använder tjänsterna från PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med sitt säte på Velvarská 1701/25, Prag 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, accepterar till fullo dessa villkor genom att underteckna beställningen eller avtalet eller placera en beställning online via hemsidan. Att bekräfta en beställning förklarar uttryckligt samtycke till dessa villkor som beställningen eller fraktkontraktet hänvisar till. En kund som inte håller med om dessa villkor har inte rätt att ingå något avtal med företaget eller att göra en beställning via företagets webbplats.

Om inte annat avtalats, tillhandahålls alla transporttjänster och förmedling av dessa tjänster uteslutande av registrerade taxibilar utan taxameter enligt lag nr 111/1994 Coll., On Road Transport, enligt 21 § 4 mom. på grundval av en tidigare skriftligt kontrakt, och för flersätesvagnar med en kapacitet på över nio personer, inklusive föraren, som tillfällig persontransport på väg.

Dessa villkor behandlas i enlighet med relevanta bestämmelser i lag nr 89/2012 Coll. i civillagen.

Skyddet av personuppgifterna för företagets kunder genomförs efter ändringen av lag nr 101/2000 Coll. om skydd av personuppgifter och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Grundläggande villkor

1.1 Företaget – Företaget är transportör eller mellanhand för transporten av PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, med säte på Velvarská 25, Prag 6, postnummer: 160 00, ID: 27593622, som tillhandahåller eller arrangerar transporter och andra tjänster baserade på dessa affärsvillkor för kunden.

1.2 Kunden – en person eller ett företag som använder Bolagets tjänster på grundval av en beställning eller ett avtal, enligt dessa affärsvillkor.

1.3 Villkor – de villkor under vilka företaget tillhandahåller sina transport- eller förmedlingstjänster till kunden; det oumbärliga villkoret för att använda företagets tjänster är kundens uttryckliga samtycke med avseende på dessa villkor.

1.4 Tjänsten/Transporten – den faktiska transporten eller förmedlingen av Transport, resetjänster eller andra Kundtjänster, utförd eller förmedlad av Företaget.

1.5 Chauffören – Föraren är anställd hos PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, eller en kontraktsförare med vilken PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, sro, arrangerar en transporttjänst

1.6 Kunders personuppgifter - personuppgifter som i samband med beställning eller genomförande av Bolagets verksamhet för Kunden kommuniceras av Bolagets Kund.

 1. Privata kunduppgifter och hantering av dessa data

2.1 Företaget arbetar med att tillhandahålla sina tjänster till kunder med personliga uppgifter om kunder som kunder kommunicerar till företaget i syfte att korrekt säkra och implementera tjänsten.

2.2. Genom att godkänna dessa villkor ger kunden företaget uttryckligt samtycke till behandling, hantering och lagring av personuppgifter och andra uppgifter som tillhandahålls av kunden eller den person som auktoriserats av kunden.

2.3 Bolaget samtycker till behandling av dess Personuppgifter och andra uppgifter under en obestämd tid, men endast i syfte att implementera Bolagets tjänster beställda av Kunden (passagerar- och bagageservice).

2.4 Företaget är inte behörigt att tillhandahålla någon personlig eller annan information som kunden har meddelat till tredje part och ska vara föremål för affärshemlighetsplikt.

2.5 Kunden samtycker till att använda hans/hennes personliga och andra uppgifter endast under förutsättning att strikt iakttagande av de villkor som fastställs i lag för hantering av sådana personliga och andra uppgifter.

2.6 Företaget är skyldigt att behandla personuppgifter och andra kunduppgifter endast i den utsträckning som är strikt nödvändig och endast i den utsträckning som företaget behöver sådan data för att korrekt utföra sina aktiviteter och tillhandahålla sina tjänster till kunden.

2.7 Kunden samtycker till att om han inte håller med företagets villkor för användning av hans eller hennes personuppgifter och andra uppgifter, har han inte rätt att använda företagets tjänster för att avvisa eller inte använda dem.

2.8 Företaget förbinder sig att tillhandahålla Personliga och andra Kunduppgifter, både i elektronisk form och på papper. För detta ändamål har Bolaget utsett en ansvarig person för att säkerställa korrekt hantering av Kundernas personuppgifter.

2.9 Skydd av personliga och andra kunduppgifter ska utföras av företaget inom ramen för dess interna, juridiska och administrativa åtgärder, i synnerhet enligt dess egna interna direktiv om skydd och hantering av kunders personuppgifter, och ska inte använda tjänster från tredje part och företag för att säkerställa hanteringen av personliga och andra kunduppgifter.

2.10 Bestämmelser för skydd av personliga och andra kunders uppgifter ska gälla både för kunden som fysisk person samt för mellanhänder, juridiska personer och företagare som utför order och överföring av personuppgifter från företagets kunder i syfte att beställa dess tjänster.

2.11 Företaget är ansvarigt för skador som orsakas Kunder för brott mot deras skyldigheter i hanteringen av deras Personuppgifter. Förutsättningen för att kräva skadestånd från Kunden är dock att göra ett klagomål i tid och ett klagomål om pliktbrott från företagets sida. Klagomål måste styrkas, med åsidosättande av Bolagets skyldigheter fullt och ovillkorligen bevisat, och kravet måste erkännas av Bolaget.

 1. Ersättningsgaranti; Ansvar för skada

3.1 Bolaget är ansvarigt gentemot Kunden för alla skador eller olägenheter i händelse av att Bolaget eller dess anställda direkt eller indirekt orsakar skadan. Vid förmedling av kundens transport av en annan transportör är transportören ansvarig för skadan som orsakas av att de utför transporten och kunden accepterar deras transporttjänst genom att gå ombord på deras fordon.

3.2. Kunden tar hänsyn till att han inte har några ansvarskrav i dessa händelser:

 • Det uppstod en försening under transporten, vare sig det först var under kundens ankomst eller under själva transporten, på grund av force majeure. Force majeure definieras som ett ingripande av en naturkatastrof, väder, väderförhållanden, en bilolycka som inte orsakats av företagets förare eller en förare av en mellanliggande transportör, vägstockning orsakad av vägreparationer eller annan kommunikation, eller förseningar orsakade av myndigheter eller administrativt ingripande – poliser m.m.
 • Det har skett en försening av Transporten på grund av Kunden eller annan beställare (resebyrå, hotell, researrangör etc.), till exempel genom att inte anlända vid överenskommen tid till överenskommen plats.
 • Det har uppkommit skada på Kundens egendom eller på dennes hälsa till följd av en trafikolycka som inte orsakats av Bolagets förare eller en mellanfraktares förare, utan av en annan förare, djur eller person.
 • Det har uppstått skada på kundens egendom eller på dennes hälsa eller liv på grund av någon manöver som föraren tvingats utföra under transporten för att förhindra större skador eller konsekvenser, såsom behov av plötslig inbromsning på grund av situationen på vägen, kraftiga omvägar och sladdar, där en sådan manöver, om inte annat bevisas, anses nödvändig, t.ex. för att undvika kollision med djur, människa eller annat fordon på vägen m.m.
 • Det har skett skador på grund av att kunden eller en annan beställare inte glömt (till exempel glömt att lägga bagage i bagageutrymmet eller glömt att lossa det, förlust av småsaker eller kontanter under transporten, etc.).

3.3 I händelse av att det uppstått skada som orsakats kunden tack vare en hämtning vid en annan tidpunkt än den tidpunkt som anges på beställningen, har kunden rätt till en avtalsavgift som motsvarar en schablonmässig ersättning upp till högst 2 000 CZK . Den orsakade skadan ska dock kunna påvisas och styrkas av Kunden, som ska anmäla reklamation enligt dessa Villkor.

3.4 Genom att använda företagets transporter eller genom att använda transportförmedlingstjänster, förklarar kunden uttryckligen att han anser att beloppet av ett avtalsbot på upp till 2 000 CZK som en schablonmässig ersättning för skada orsakad av eller i samband med transporten är helt tillräcklig och håller med om detta belopp. Vid oenighet har Kunden inte rätt att använda Bolagets tjänster och Bolaget är skyldigt att vägra tillhandahålla sådana tjänster.

3.5 Om kunden har för avsikt att kräva skadestånd som överstiger det avtalsenliga vitesbeloppet på 2 000 CZK, är han/hon skyldig att försäkra sig i händelse av skada. Denna skyldighet att teckna försäkring mot skada vid skada har Kunden fullgjort på grund av ombordstigning och Kunden tar fullt ansvar för att denna skyldighet fullgörs.

 1. Fastställande av tidpunkten för transportens början

4.1 Kunden eller annan beställare erkänner dock uttryckligen att de är skyldiga att förhandla om tidpunkten för kundens avgång, dvs. tidpunkten för transportens ankomst i god tid (till exempel före avgång, början av en annan flygning, etc.), inklusive förskjutning på minst 30 minuter, för att förhindra förseningar för transportören på grund av force majeure, dålig trafik eller vägkomplikationer (olyckor, trafikstockningar och andra trafikbegränsningar).

4.2 Om Kunden eller annan beställare inte respekterar de ovan angivna gränserna och tidsreserverna som anges i sin beställning vid fastställandet av tidpunkten för ombordstigning, och följaktligen får skada på grund av detta, har de inte rätt till ersättning för sådan skada av företaget.

 1. Beställningsmetoder

5.1 Vi tillhandahåller alla tjänster baserade på beställningar från Kunden eller annan beställare (hotell, resebyrå, exkursionist, etc.). Beställningar kan göras online via vår hemsida, via e-post, per telefon eller via SMS. Avtalet på grundval av vilket tillhandahållandet av tjänster till Kunden realiseras uppstår på grundval av bindande orderbekräftelse. Den bindande bekräftelsen är en bekräftelse via SMS för telefon- och SMS-beställning samt e-postbekräftelse för beställningar skapade via webbsidan och via e-post. En bekräftelse på mottagande av en order i systemet anses inte bindande om den inte bekräftas av Bolaget, där Kunden samtidigt informeras om att Bolagets tjänster endast kan användas under dessa Affärsvillkor.

5.2 En beställning som bekräftats av Företaget (eller en del av den) anses bindande för båda parter om inte villkoren i avtalet som överenskommits vid tidpunkten för bekräftelsen bryts. I synnerhet innehållet i beställningen (exakta specifikationer för transporten och antalet transporterade personer), priset för transporten, betalningssätt, samtycke till affärsvillkoren - särskilt med det högsta beloppet för den avtalsenliga straffavgiften och begränsningen av Bolagets ansvar för de skador som orsakats och realisationstiden.

 1. Betalningsalternativ

6.1 Kontant Vid betalning av en överföring eller annan tjänst kontant accepterar föraren eller representanten för företaget endast tjeckiska kronor (CZK) och valutor som är valfria under bokningsprocessen, dvs brittiska pund (GBP), euro (EUR), US dollar (USD) och andra. Betalningar i kontanter i utländsk valuta baseras på den aktuella växelkursen för den tjeckiska kronan på dagen för hämtning, fastställd av företaget, inte på den kurs som var aktuell på bokningsdagen.

6.2 Med kreditkort Om Kunden betalar med betal- eller kreditkort online är det möjligt att göra betalningar i följande valutor – CZK, EUR, GBP och USD. Om kunden betalar direkt till föraren eller en företagsrepresentant är det möjligt att göra en betalning endast i CZK och endast med kort vars logotyper visas på företagets webbplats. Om Kunden betalar online i förskott, informeras föraren eller en företrädare för företaget om betalningen; det är inte nödvändigt att skriva ut ett betalningskvitto.

6.3 Banköverföring Betalning via banköverföring (via faktura) är endast möjlig på begäran eller när Bolaget har tillåtit denna betalningsmöjlighet exklusivt för den aktuella Kunden. Bolaget kan kräva betalning av ett förskott innan ordern verkställs, annars har det rätt att annullera ordern. Fakturor kan endast utfärdas i följande valutor – CZK, EUR, USD eller GBP. För fakturor utfärdade till utländska kunder där transportpriset är lägre än 5 000 CZK har företaget rätt att ta ut en hanteringsavgift på 200 CZK för att ta emot en utländsk betalning.

6.4 PayPal Betalning via banköverföring (via faktura) är endast möjlig på begäran eller när företaget har tillåtit denna betalningsmöjlighet exklusivt för den specifika kunden. Bolaget kan kräva betalning av ett förskott innan ordern verkställs, annars har det rätt att annullera ordern. Fakturor kan endast utfärdas i följande valutor – CZK, EUR, USD eller GBP. För fakturor utfärdade till utländska kunder där transportpriset är lägre än 5 000 CZK har företaget rätt att ta ut en hanteringsavgift på 200 CZK för att ta emot en utländsk betalning.

 1. Faktura; Betalningskvitto (förskott)

För betalningar som görs direkt till föraren (med kreditkort eller kontant) kommer föraren att utfärda ett kvitto på dagen för hämtning till kunden (vanligtvis ett förenklat skattedokument). För betalningar som görs online via Bolagets hemsida kommer Kunden att få ett kvitto på den beställda tjänsten. Den slutliga skattefakturan för onlineinsättningen utfärdas av företaget på begäran. Om Kunden betalar för en faktura (banköverföring) utfärdas fakturan av Bolaget och priset inkluderar moms. Om handlingen utfärdas direkt av den avtalsbundna föraren, kan skattehandlingen innehålla moms eller inte, beroende på om föraren är registrerad momsbetalare eller inte. Alla angivna priser är slutgiltiga och inkluderar moms.

 1. Betalningssätt för returresan

Om en bokning inkluderar en tur- och returresa eller ett större antal resor, kan Kunden betala det totala beloppet antingen på en gång eller betala för varje resa separat. Chauffören kommer att utfärda ett kvitto/kupong till kunden som anger det exakta inbetalda beloppet. Om båda resorna är betalda kommer Kunden att förse chauffören med ett returkvitto/voucher på hemresan.

 1. Förskottsbetalning

För beställningar där ett upphämtningsställe är utanför Prag kan företaget begära att en deposition ska betalas för de utvalda limousinerna (t.ex. Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S), resor och beställningar för större grupper minst 24 timmar innan den angivna hämtningstiden. I sådana fall kommer Kundens företag att vara skyldigt att rapportera insättningen och eventuellt betalningssätt. Om erforderlig deposition inte betalas har Bolaget rätt att annullera beställningen utan återbetalning.

 1. Ändring av boknings- och avbokningsvillkor

10.1 Vanlig transport (överföringar) Om en kund av någon anledning vill ändra eller avboka sin bokning kan han göra det via företagets webbplats – https://www.prague-airport-transfers.co.uk/ , via e-post eller telefon innan avresan – åtminstone två timmar före hämtningstiden. Om Kunden redan har betalat för hämtningen och avbokat resan inom erforderlig tid, kommer Bolaget att återbetala pengarna till honom eller tjänsten kommer inte att faktureras. Om Kunden underlåter att avbryta tjänsten i tid, anses det förskottsbetalda förskottet eller beloppet för genomförandet av transporten vara beloppet av den avtalsenliga vite som ersätter Företaget med skadan som orsakats av den sena avbokningen.

10.2 Transport med upphämtningsställe utanför Prag Ändringar och avbokningar av överföringar som har en angiven upphämtningsplats utanför Prag är föremål för andra avbokningsvillkor. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den schemalagda hämtningstiden, annars kommer företaget att ta ut en 100 % avbokningsavgift som en schablonmässig ersättning i form av en avtalsenlig vite som betalas av kunden. Anledningen till att tillämpa en 100 % avbokning (kontraktsavgift) är att täcka alla kostnader för den beställda och ej fraktade transporten från företaget.

10.3 Limousiner Ändringar och avbokning av limousiner (som Hummer H200, Lincoln TC120, Lancia Thema, Mercedes S) är föremål för andra avbokningsvillkor än normala överföringar. Avbokningar måste göras minst 24 timmar före den schemalagda hämtningstiden, annars kommer företaget att ta ut en avbokningsavgift på 100 %. Anledningen till att tillämpa en 100 % avbokningsavgift är att täcka alla kostnader för den beställda och obevakade transporten av företaget. Om ditt flyg är kraftigt försenat (mer än 20 minuter) kanske vi inte kan tillhandahålla bokad service. Under sådana omständigheter försöker vi hitta den bästa möjliga lösningen och kommer att erbjuda antingen full återbetalning eller ett alternativ att ändra bokningen för en senare tidpunkt, eller ett alternativt fordon. Dessa situationer är helt uteslutna från vårt kompensationssystem.

10.4 Utflykter, turer och andra tjänster Avbokningar måste göras minst två timmar före den planerade resan, annars kommer företaget att ta ut en avbokningsavgift på 100 % (kontraktsavgift, som en schablonkompensation för sen avbokning). För större grupper eller bokningar där en deposition krävs, måste avbokningar göras minst 24 timmar före start, annars kommer företaget att ta ut en 100 % avbokningsavgift som en schablonmässig kompensation i form av en avtalsenlig vite som betalas av kunden . Anledningen till den 100 % avbokningsavgiften är att täcka alla kostnader för den redan beställda och icke-uppdragna tjänsten för Bolagets räkning.

 1. Återbetalningar

Om Kunden avbryter en förbetald onlinetjänst och har rätt till återbetalning, kommer pengarna automatiskt att återföras till kortet (eller kontot) som användes för att betala beställningen. Standardåterbetalningsperioden är 180 dagar från transaktionsdatumet. När kunden begär en återbetalning efter 180 dagar kan det tillkomma extra avgifter för att täcka olika återbetalningsmetoder (t.ex. post-, banköverförings- eller PayPal-avgifter). I annat fall måste alla återbetalningskrav lämnas in inom 30 dagar skriftligen eller via e-post, till företagets adress eller e-postadress. Vid utgången av denna period har Kunden inte längre något krav på återbetalning (kompensation).

 1. Ersättning, högsta avtalsstraff

Skadeståndsanspråk måste lämnas in inom 30 dagar skriftligen eller via e-post, till företagets adress eller e-postadress. Vid utgången av denna period har kunden inte längre rätt att kräva ersättning eller något relaterat skadeståndsanspråk, med avseende på tillämpningen av den avtalsenliga påföljden. Alla kundklagomål kommer dock att undersökas ordentligt. Ersättning för skada/olägenhet är begränsad till ett maximalt belopp som motsvarar transportpriset per bokning, men inte överstigande 2 000 CZK – en högsta avtalsavgift. Skadestånd är helt undantagna i de fall då av logistiska skäl en ersättningsvagn av samma typ eller samma vagn tillhandahålls i annan färg och det läge då skadan uppstår på grund av händelser som tjänsteleverantören inte kan påverka, såsom naturkatastrofer. Skadeståndsanspråk om ditt flyg blir kraftigt försenat (mer än 20 minuter) är helt uteslutna från vårt kompensationssystem.

 1. Klagomål och tillämpningen av avtalspåföljden

13.1 Vid eventuella problem måste kunden följa denna procedur för reklamationshantering. Om en Kund önskar kräva skadestånd måste han omedelbart informera Företaget om problemet. Om Kunden inte kan hitta sin förare eller har något annat problem med en viss beställd tjänst kontaktar han omedelbart Bolaget via telefon. Om problemet inte löses omedelbart eller i den utsträckning som krävs, kommer kunden att meddela detta till företaget via e-post eller skriftligen och kommer att ge detaljer om klagomålet. Klagomålet kommer sedan att utredas så snart som möjligt, vanligtvis inom några dagar.

13.2 Alla nödvändiga kontakter angående företaget i syfte att lämna in ett klagomål eller kräva en avtalsenlig påföljd/ersättning ska hittas av kunden på beställningen eller transportavtalet, eller så kommer dessa kontakter att finnas på en synlig plats i bilen, eller kontakten tillhandahålls av respektive förare av bilen som kunden transporteras till.

13.3 Vid brott mot Bolagets skyldigheter avseende hantering och lagring eller användning av dess Personuppgifter har Kunden rätt till klagomål mot Bolagets beteende i denna fråga. Klagomålet kommer att skickas av kunden till företagets adress eller e-postadress, som kommer att granska kundens klagomål, undersöka och vidta nödvändiga åtgärder både med avseende på klaganden och med avseende på andra kunder.

 1. Kundens skyldigheter

14.1 Kunden är skyldig att vid transporten uppträda i enlighet med förarens anvisningar och i synnerhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna för den gällande vagnen. Kunden bekräftar att han har informerats om alla omständigheter, inklusive säkerhetsföreskrifter, före transport. Kunden förbinder sig även att inte skada transportfordonet och transportfordonet på något sätt, att bevara dess renhet, att inte skada andra transporterade personers egendom och att inte orsaka problem på något sätt under transporten. Vid brott mot dessa skyldigheter är Kunden medveten om ansvaret för den skada som Bolaget eller den beställda Transportören eller tredje part orsakar genom deras agerande.

14.2 Kunden är också skyldig att gå ombord på fordonet vid överenskommen ankomsttid, utom när han får reda på att han inte kan gå ombord på det av giltig anledning (anges ovan).

 1. Giltigheten av dessa villkor

Dessa villkor är giltiga på obestämd tid från och med den 30 september 2017. Vid ändringar av dessa villkor, som är reserverade av företaget, anses kunden vara bunden av villkoren i den version som gällde vid tidpunkten för avtalets undertecknande, eller den giltiga beställningen skickades eller gjordes .